QA SAR 52

Sub-folder : off_rd
01-21-2019 20:20:11
 
Use regular expression

SelToNameSizeDateRead
Only
Action
   [Main folder] 11-13-2012 23:10:46  
   [Up one folder] 11-13-2012 23:10:46  
  1.1-1.1-R15 เว็บไชด์สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf49485211-13-2012 23:08:11  
  1.1-2.1-R15 แผนการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพํฒนาประจำปีงบประมาณ 2552.pdf74958411-13-2012 23:08:11  
  1.1-4.1-R15 สรุปผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2552.pdf64700711-13-2012 23:08:11  
  1.1-4.2-R15 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2552.pdf242938711-13-2012 23:08:11  
  1.1-5.1-R15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 52 ไตรมาส 3.pdf35226011-13-2012 23:08:11  
  1.1-5.2-R15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 4.pdf35075811-13-2012 23:08:11  
  1.2-1.1-R15 รายงานผลการดำเนินงาน ผลงานให้บริการวิชาการ(สิ้นไตรมาส 4).pdf28537511-13-2012 23:08:10  
  1.2-1.2-R15 รายงานผลการดำเนินงาน ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(สิ้นไตรมาส 4).pdf17939211-13-2012 23:08:10  
  1.2-1.3-R15 รายงานผลการดำเนินงาน ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี(สิ้นไตรมาส 4).pdf18817311-13-2012 23:08:10  
  1.2-1.4-R15 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในวารสารฯ(สิ้นไตรมาส 4).pdf7800611-13-2012 23:08:10  
  2.1-2.1-R15 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf8046211-13-2012 23:08:10  
  2.1-2.2-R15 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรกำลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf12584711-13-2012 23:08:10  
  2.1-3.1-R15 เอกสารการบรรยายงานของแต่ละฝ่ายงาน.pdf62505811-13-2012 23:08:10  
  2.1-4.1-R15 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย.pdf106764811-13-2012 23:08:10  
  2.1-4.2-R15ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย.pdf31982411-13-2012 23:08:10  
  2.1-4.3-R15 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทาวงิชาการ ณ ต่างประเทศ.pdf71748811-13-2012 23:08:09  
  2.1-4.4-R15 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีว่าด้วยการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน.pdf96993611-13-2012 23:08:09  
  2.1-5.1-R15 ขั้นตอนการเบิกเงินงานวิจัย.pdf14361711-13-2012 23:08:09  
  2.1-5.2-R15 ขั้นตอนการรับส่งหนังสือราชการ.pdf7483511-13-2012 23:08:09  
  2.2-1.1-R15 แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ.pdf62206111-13-2012 23:08:09  
  2.2-2.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 52.pdf15651211-13-2012 23:08:09  
  2.2-3.1-R15 ระเบียบสถาบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานในสถาบัน.pdf112391611-13-2012 23:08:09  
  2.2-4.1-R15 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 3.2,3.3.pdf76027411-13-2012 23:08:09  
  2.2-4.1-R15รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตังชี้วัดที่ 4.2.3,4.2.1,4.2.2.pdf92841211-13-2012 23:08:08  
  2.3-1.1-R15 ขออนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท.pdf34185911-13-2012 23:08:08  
  2.3-1.2-R15 ขออนุมัติโครงการพระดาบสสัญจร.pdf63788311-13-2012 23:08:08  
  2.3-1.3-R15 ขออนุมัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.pdf197562711-13-2012 23:08:08  
  2.3-1.4-R15 ขออนุมัติโครงการคลินิกเทคโนโลยี.pdf51695611-13-2012 23:08:08  
  2.3-1.5-R15 สรุปจำนวนบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf19492911-13-2012 23:08:08  
  3.1-1.1-R15 แผนและนโยบายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม.pdf27361111-13-2012 23:08:07  
  3.1-2.1-R15 เอกสารแจ้งเวียนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม.pdf144789711-13-2012 23:08:07  
  3.2-1.1-R15 แผนการดำเนินงานบริการวิชาการตามตัวชี้วัดที่ 3.2..pdf29010111-13-2012 23:08:07  
  4.1-1.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf7298411-13-2012 23:08:07  
  4.1-1.2-R15 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf8438311-13-2012 23:08:07  
  4.1-2.1-R15 แจ้งผลการติดตามผลการดำเนินงานดโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2552.pdf17644811-13-2012 23:08:07  
  4.1-2.2-R15 หนังสือเสรุปการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย.pdf39216411-13-2012 23:08:07  
  4.1-4.1-R15 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf9883511-13-2012 23:08:07  
  4.10-1.1-R15 คำรับรองปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.pdf21599411-13-2012 23:08:06  
  4.10-2.1-R15 ขั้นตอนการเบิกจ่านงานวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย.pdf7705811-13-2012 23:08:06  
  4.11-1.1-R15 แนวทางการปฏิบัติพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf21534111-13-2012 23:08:06  
  4.11-1.2-R15 แผนการปฏฺบัติการตามมาตรการประหยัดพลังงาน.pdf16305011-13-2012 23:08:06  
  4.11-3.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน.pdf7112411-13-2012 23:08:06  
  4.11-4.1-R15 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2552.pdf13315111-13-2012 23:08:06  
  4.12-1.1-R15 นโยบายการทำกิจกรรม 5 ส.pdf8855311-13-2012 23:08:06  
  4.12-1.2-R15 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.pdf8281111-13-2012 23:08:05  
  4.12-2.1-R15 เอกสารแจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส.pdf14532711-13-2012 23:08:05  
  4.12-2.2-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5 ส.pdf6896611-13-2012 23:08:05  
  4.12-3.1-R15 คู่มือ 5 ส.pdf308196211-13-2012 23:08:05  
  4.12-4.1-R15 ขั้นตอนการดำเนินงานกิจการ 5 ส.pdf8079511-13-2012 23:08:05  
  4.12-5.1-R15 ผลการตรวจประเมิน 5 ส สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf6002711-13-2012 23:08:05  
  4.12-5.2-R15 รายงานผลการตรวจประเมิน 5 ส.pdf103433011-13-2012 23:08:05  
  4.2-1.1-R15-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ.pdf19184411-13-2012 23:08:05  
  4.2-1.2-R15-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2).pdf13365211-13-2012 23:08:04  
  4.2-2.3-R15 คำสั่งยกร่าง.pdf14030411-13-2012 23:08:04  
  4.2-3.1-R15 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน.pdf28611811-13-2012 23:08:04  
  4.2-3.2-R15 แบบประเมินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf97251111-13-2012 23:08:04  
  4.3-1.2-R15 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552.pdf48237311-13-2012 23:08:04  
  4.3-2.1-R15 การประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้.pdf29676611-13-2012 23:08:04  
  4.3-2.1.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดารจัดการความรู้.pdf6889711-13-2012 23:08:04  
  4.4-1.1-R15 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555).pdf112920211-13-2012 23:08:04  
  4.4-2.1-R15 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว.pdf62250311-13-2012 23:08:03  
  4.4-2.2-R15 แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว.pdf136873811-13-2012 23:08:03  
  4.4-2.3-R15 รายงานผลการทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf109366611-13-2012 23:08:03  
  4.4-3.1-R15 รายละเอียดเกี่นวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf66408011-13-2012 23:08:03  
  4.4-3.1-R15 แจ้งสิทธิอัตรดิกเบี้ยเงินกู้พิเศษ.pdf20360811-13-2012 23:08:03  
  4.4-3.2-R15 ข้อมูลประกอบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ.pdf17841711-13-2012 23:08:03  
  4.4-4.1-R15 หารประชุมปฎิบัติการเพื่อการประเมินผลการใช้ระบบ NRPM.pdf77772211-13-2012 23:08:03  
  4.4-4.2-R15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ประจำปี 2552.pdf25701911-13-2012 23:08:02  
  4.5-1.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ.pdf50329011-13-2012 23:08:02  
  4.5-2.1-R15 หน้าเว็บไชด์สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf49463911-13-2012 23:08:02  
  4.5-2.2-R15 ฐานข้อมูลบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf20033011-13-2012 23:08:02  
  4.5-3.1-R15 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์นำข้อมูลเปลี่ยนแปลงบนเว็บไชด์.pdf25631811-13-2012 23:08:02  
  4.6-1.1-R15เว็บไชด์สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf24674911-13-2012 23:08:02  
  4.6-2.2-R15 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf10672011-13-2012 23:08:01  
  4.6-2.3-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf7835811-13-2012 23:08:01  
  4.7-1.1-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.pdf73277911-13-2012 23:08:01  
  4.7-2.1-R15 สรุปการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการโดยแต่ละฝ่ายงานร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน.pdf131682211-13-2012 23:08:01  
  4.7-3.1-R15 แผนบริหารความเสี่ยง.pdf39610611-13-2012 23:08:01  
  4.7-5.1-R15 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง.pdf24509411-13-2012 23:08:01  
  4.8.4.1-R15 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf25284311-13-2012 23:08:01  
  4.8.5.1-R15 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf6532211-13-2012 23:08:01  
  4.8.5.2-R15 รายงานการประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf86205211-13-2012 23:08:00  
  4.9-1.1-R15รายละเอียดการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2552.pdf26611811-13-2012 23:08:00  
  5.1-2.1-R15 แจ้งรายงานงบลงทุนและดครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552.pdf93252711-13-2012 23:08:00  
  5.1-2.2-R15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำเสนอของบประมาณฯ.pdf73896811-13-2012 23:08:00  
  5.1-3.1-R15 บัญชีรายจ่ายโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท.pdf10689011-13-2012 23:08:00  
  5.1-3.2-R15 บัญชีรายจ่ายโครงการคลินิกเทคโนโลยี.pdf7531811-13-2012 23:08:00  
  5.1-3.3-R15 บัญชีรายจ่ายโครงการพระดาบสสัญจร.pdf10971211-13-2012 23:07:59  
  5.1-3.4-R15 บัญชีรายจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.pdf8670411-13-2012 23:07:59  
  5.1-4.1-R15 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรร รอบ 9 เดือน.pdf14937811-13-2012 23:07:59  
  5.1-4.2-R15 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรร รอบ 12 เดือน.pdf25960711-13-2012 23:07:59  
  5.1-5.1-R15 สรุปโครงการงบเงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552.pdf8931111-13-2012 23:07:59  
  5.5-5-1-R15 โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร์.pdf72147611-13-2012 23:07:59  
  6.1-1.2-R15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf6536711-13-2012 23:07:58  
  6.1-2.1-R15 รายงานการประชุมทบทวนระบบกลไกลประกันคุณภาพของมทร.สุวรรณภูมิ.pdf192609111-13-2012 23:07:58  
  6.1-2.2-R15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเอกสารประกอบการอบรม.pdf13178911-13-2012 23:07:58  
  6.1-3.1-R15 ตัวบ่งชี้และดกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน.pdf141895611-13-2012 23:07:58  
  6.1-4.1-R15 ผลการตรวจประเมิน รอบ 9 เดือน.pdf18889011-13-2012 23:07:58  
  6.1-5.1-R15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน.pdf46002211-13-2012 23:07:58  
  6.2-1.2-R15 ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน.pdf21195811-13-2012 23:07:58  
  6.2-3.1-R15 ระเบียบวาระการประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2552.pdf197439211-13-2012 23:07:57  
  กำหนดการและขั้นตอนการเข้าตรวจงานระดับคณะ หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา.docx1169611-13-2012 23:07:57  
0 directories, 102 files (48870 Kb)