EQ SAR 59

Sub-folder : 01edu/TCT/sar5
12-05-2020 19:17:29
 
Use regular expression

SelToNameSizeDateRead
Only
Action
   [Main folder] 04-20-2017 11:33:06  
   [Up one folder] 08-11-2017 14:30:24  
  59-04_รายการประชุมมหาวิทยาลัย.pdf228182308-11-2017 14:31:05  
  590120 รายงาน 1-2559 สภาวิชาการ.pdf969063708-11-2017 14:31:08  
  TQF.pdf125645508-11-2017 14:31:09  
  การขอรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา).pdf42483508-11-2017 14:31:09  
  การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา).pdf39302108-11-2017 14:31:10  
  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.pdf8218408-11-2017 14:31:10  
  ขอส่งสำเนาเล่มหลักสูตร.pdf290894408-11-2017 15:37:10  
  ขั้นตอนปรับปรุงหลักสูตร.pdf46953508-11-2017 14:31:10  
  ขั้นตอนปิดหลักสูตร.pdf40632208-11-2017 14:31:10  
  ขั้นตอนหลักสูตรใหม่.pdf46928908-11-2017 14:31:11  
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต.pdf183768808-11-2017 15:38:43  
  ตัวอย่างการประชุมทะเบียน.jpg44650910-06-2017 16:32:16  
  บันทึกข้อความติดตาม มคอ.pdf154609210-06-2017 15:24:16  
   ประเมินผู้สอน2559 08-11-2017 14:30:59  
  ประเมินผู้สอน2559.rar244545108-11-2017 14:31:12  
  ผลทวนสอบ.pdf413921110-06-2017 15:24:01  
  ภาคผนวก ค.pdf82814908-11-2017 15:45:51  
  ภาคผนวก ฉ.pdf28472108-11-2017 15:43:22  
  ภาพกิจกรรมเด็กออกบริการวิชาการ.pdf327339510-06-2017 15:24:07  
  ภาพกิจกรรมและเผยแพร่กิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการผ่าน Facebook.docx431103308-11-2017 14:31:13  
  มคอ.3.-Programming_59.docx10300710-06-2017 16:12:49  
  มคอ.3_101-11-03-Computer-Programming.docx10250108-11-2017 16:34:38  
  มคอ.5.-Programming-2559.doc13414410-06-2017 16:19:43  
  ระบบกลไก.docx26784408-11-2017 14:31:14  
  รายงานการประชุม1_60.pdf278909110-06-2017 16:31:05  
  รายงานการประชุมครั้งที่ 3.pdf769491208-11-2017 17:08:19  
  รายงานประชุม ครั้งที่2.pdf677914508-11-2017 16:38:21  
  รายงานผลการดำเนินการรายวิชา.pdf877110408-11-2017 17:06:38  
  สรุปคะแนนเฉลี่ยและหน่วยกิตสะสม.pdf369419008-11-2017 15:37:08  
  ส่งแผน.pdf284386408-11-2017 17:04:55  
  แบบฟอร์มวิเคราะห์ตรวจสอบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา.doc10905608-11-2017 14:31:11  
1 directories, 30 files (69125 Kb)