คู่มือการใช้งานระบบ DSC ทาง FTP (My Computer)
คู่มือการใช้งานระบบ DSC ทางโปรแกรม FileZilla
คู่มือการคัดลอกข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
โปรแกรมนำเข้าไฟล์เอกสาร FileZilla